Privacyverklaring

 

‘HRM Navigatie B.V.’ vindt de bescherming van de privacy van haar gebruikers erg belangrijk. Wij
streven ernaar u een veilige gebruikerservaring te bieden. De bedoeling van deze verklaring is
u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die u via deze website verstrekt
zullen verzamelen en gebruiken.
De verklaring is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen.

Door “Akkoord”/”Ok” te geven wanneer u zich registreert bij onze website of wanneer u gebruik
maakt van de website, geeft u uw expliciete, ongelimiteerde en ongeclausuleerde
toestemming aan ‘HRM Navigatie’ voor de verzameling, gebruik en doorgifte van de door u
verstrekte persoonsgegevens zoals in deze verklaring wordt omschreven. Wij raden u aan om
deze verklaring zorgvuldig te lezen omdat deze betrekking heeft op uw rechten en wettelijke
verplichtingen. Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop wij uw op de website
verzamelde persoonsgegevens verzamelen en verwerken dan raden wij u aan om geen
gebruik te maken van onze website.

Reikwijdte van deze verklaring
Deze verklaring heeft betrekking op de ‘HRM Navigatie’ sites welke eigendom zijn van en
gezamenlijk beheerd worden door ‘HRM Navigatie’, en/of haar cliënt(en). Het is vast beleid
van ‘HRM Navigatie’ dat zij voldoet aan de wetgeving over de bescherming van
persoonsgegevens. Deze wetgeving regelt het verwerken van uw persoonsgegevens en geeft
u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Onze Sites kunnen links bevatten naar andere websites waarover wij geen zeggenschap
hebben. ‘HRM Navigatie’ is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy
gebruiken van andere websites waarnaar u doorlinkt vanaf de ‘HRM Navigatie’ sites. Wij
raden u aan om de privacyverklaringen van deze andere websites door te lezen, zodat u
inzicht krijgt in de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen met
anderen.

Verzamelen en bewaren van gegevens
Wij verzamelen de volgende algemene gegevens over u als u onze Sites bezoekt:
persoonsgegevens, demografische gegevens, opleidingsgegevens, gedragsgegevens,
testgegevens en indirecte informatie. Soms verzamelen wij een combinatie van al deze
soorten gegevens. In elk van deze gevallen staat op de website aangegeven of u wel of geen
persoons- of demografische gegevens dient te verstrekken om de verzochte dienst te kunnen
gebruiken.
Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te
identificeren of een andere persoon op wie de gegevens betrekking zouden kunnen hebben.
Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die wij op sommige delen van onze Site
verzamelen, afhankelijk van plaatselijke wetgeving en de diensten waar u gebruik van maakt,
zijn:

 • Uw naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Contactgegevens
 • Informatie over derden, zoals referenten of contacten, die u aan ons verstrekt
  mits u hun schriftelijke toestemming hiervoor hebt verkregen.

Demografische gegevens zijn gegevens die niet uniek zijn voor u persoonlijk – in die zin dat de
gegevens betrekking hebben op geselecteerde bevolkingskenmerken -, zoals uw postcode,
leeftijd, voorkeuren, geslacht, raciale of etnische afkomst, beroep, arbeidsverleden,
interesses en hobby’s.
Wij kunnen ook gedragsgegevens verzamelen over uw gebruik van onze sites, zoals welke
delen van onze Site u bezoekt, tot welke diensten u toegang verkrijgt en gegevens over uw
computer hardware en software inclusief uw IP-adres, geolocatie, browsertype,
besturingssysteem, domeinnamen, tijden van toegang tot de Site en adressen van
doorverwijzende websites. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het analyseren van het
gebruik van bedrijfsmiddelen, het oplossen van problemen, het voorkomen van fraude en het
verbeteren van onze diensten.

Gebruik van uw gegevens door ‘HRM Navigatie’
Wij gebruiken de gegevens die wij op de website verzamelen ten behoeve van het
verstrekken van onze diensten, om eventuele vragen van u te beantwoorden, om de website
te beheren en te verbeteren, om een positieve gebruikerservaring te bevorderen en om de
producten en diensten te leveren die wij aanbieden aan onze klanten. Onze diensten
bevatten een verzameling van persoonlijke producten, inhoud en testen die betrekking
hebben op uw arbeidservaring, persoonlijkheidskenmerken, competenties en interesses.
Door u te registreren bij ‘HRM Navigatie’, door uw profiel te beheren of door te kiezen voor
een van de aangeboden mogelijkheden heeft u ons toestemming gegeven om uw gegevens,
in overeenstemming met plaatselijke wetgeving, op de volgende manieren te gebruiken:

 •  Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om een profiel voor u te creëren gebaseerd op de gegevens die u ons heeft verstrekt;
 • Om u te berichten over updates op de ‘HRM Navigatie’ Site, informatieve- en
  onderhoud-gerelateerde mededelingen te doen, waaronder belangrijke
  beveiligingsupdates;
 • Om u te voorzien van aanvullende mededelingen, informatie en aanbiedingen zoals
  nieuwsbrieven en carrièreadvies;
 • Om u de mogelijkheid te bieden feedback aan ons te geven, contact met ons op te
  nemen en vervolgens daarop een reactie te kunnen ontvangen;
 • Om onderzoeken, vragenlijsten en aanbiedingen te verzorgen en de resultaten
  daarvan aan u te verstrekken, zoals persoonlijke rapporten.
 • Om uw persoonsgegevens en uw potentiële belangstelling cq geschiktheid voor
  bepaalde functies of opleidingen aan werkgevers, opleiders of andere betrokkenen te
  verstrekken;
 • Om werkgevers producten en diensten aan te bieden zodat zij het wervings- en
  selectieproces kunnen voltooien, waaronder bijvoorbeeld toegang tot de
  doorzoekbare cv-database;
 • Om onze klanten producten en diensten aan te bieden die hen in staat stellen te
  kunnen netwerken, informatie te plaatsten op een prikbord, profielen,
  arbeidsverleden, ervaring en arbeidsgeschiedenis te bekijken en te vergelijken;
 • Om interne rapportages te genereren over het gebruik van onze Sites;

Gegevens die u vindt op openbare delen van de Site zijn toegankelijk voor -en kunnen worden
gebruikt en opgeslagen worden door- anderen wereldwijd, daartoe kunnen ook landen
behoren die mogelijk geen privacywetgeving hebben die adequate bescherming garanderen
met betrekking tot uw land.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens ter opname in onze database, geeft u ons
toestemming uw gegevens te gebruiken zoals hier beschreven. Hoewel ‘HRM Navigatie’
passende maatregelen heeft genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen
onbevoegde toegang of ongepast gebruik door derden, kan ‘HRM Navigatie’ deze derden niet
controleren en is ‘HRM Navigatie’ ook niet verantwoordelijk voor de manier waarop zij
gebruik maken van gegevens die u plaatst of anderszins beschikbaar maakt op openbare
delen van de ‘HRM Navigatie’ Sites. Daarom dient u zich ervan te verzekeren geen gevoelige
informatie te plaatsen op het openbaar gedeelte van de ‘HRM Navigatie’ Site. ‘HRM
Navigatie’ zal in geen geval testresultaten plaatsen op een openbaar gedeelte van haar sites.

Openbaarmaking van gegevens aan anderen
Wij maken persoonsgegevens en gecombineerde persoons-, demografische, gedrags- of
indirecte gegevens alleen openbaar aan derden in Nederland of het buitenland op de wijze
zoals hieronder bepaald.

 1. Wij kunnen uw gegevens delen met derden die ons assisteren met het verstrekken van
  onze diensten en producten aan u of de betrokken opdrachtgever. Wij maken gegevens
  openbaar aan bedrijven en personen die wij in dienst hebben om taken namens ons uit te
  voeren. Voorbeelden hiervan zijn het hosten van onze webservers, het analyseren van
  gegevens, en het bieden van klantenservice. Deze bedrijven of personen kunnen gevestigd
  zijn in landen wiens wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens afwijkt
  van die wetgeving in uw eigen land. Zij zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor
  zover dit noodzakelijk is om hun taken uit te voeren maar zij mogen deze gegevens niet delen
  met derden of deze gegevens gebruiken voor enig ander doel. Wij behouden de controle over
  en verantwoordelijkheid voor alle gegevens die op deze wijze gedeeld worden.
 2. Wij kunnen dergelijke gegevens aan derden openbaar maken wanneer u instemt met deze
  openbaarmaking. Als u bijvoorbeeld uw cv doorzoekbaar maakt zoals mogelijk in bepaalde
  ‘HRM Navigatie’ sites, krijgen alle partijen met toegang tot onze doorzoekbare cv-database
  (of kopieën daarvan) toegang tot die database. Indien u aangeeft, door uw profiel samen te
  stellen, dat u graag informatie ontvangt met betrekking tot mogelijkheden, producten of
  diensten van derden, kunnen wij uw contactgegevens verstrekken aan exclusieve derden,
  zoals werkgevers, recruiters, gegevens verzamelaars, telemarketeers of anderen teneinde u
  e-mails te versturen of op een andere manier contact met u op te nemen. Wij gebruiken deze
  gegevens (zoals interesses en voorkeuren die u zelf hebt opgegeven) om te bepalen of u
  geïnteresseerd zou kunnen zijn in de mogelijkheden, producten en diensten van bepaalde
  derden.
  Wij delen ook samengevoegde anonieme informatie over bezoekers aan onze website met
  klanten en partners van ‘HRM Navigatie’, andere Sitebezoekers en andere derden zodat deze
  inzicht krijgen in de soort bezoekers van onze Site en de manier waarop deze bezoekers de
  Site gebruiken. Ook kunnen wij op anonieme wijze basisgegevens samenvoegen die
  betrekking hebben op arbeidskwalificaties, opleiding, leeftijd, ervaringsniveau of andere
  informatie die relevant is voor het zoeken van een baan of opleiding of concurrentie tussen
  werkzoekenden voor een baan. Deze informatie kan beschikbaar worden gesteld aan
  werkgevers of andere werkzoekenden of leden van ‘HRM Navigatie’.
 3. Wij kunnen gegevens openbaar maken als wij hiertoe op grond van de wet verplicht zijn,
  als wij naar eigen goeddunken aan een verzoek van een overheidsinstelling willen voldoen of
  als wij te goeder trouw menen – na een afweging gemaakt te hebben van uw privacybelangen
  en andere belangen – dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een wettelijk voorschrift
  of een dagvaarding; (b) de rechten of het eigendom van ‘HRM Navigatie’ of haar Gelieerde
  Ondernemingen te beschermen; (c) een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te
  beschermen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.
 4. Wij kunnen gegevens openbaar maken en doorgeven aan een derde die een aantal of alle
  bedrijfsonderdelen van ‘HRM Navigatie’ verkrijgt, ongeacht of deze verkrijging geschiedt door
  een fusie of de aankoop van het gehele of een belangrijk deel van onze activa. Bovendien kan,
  in geval ‘HRM Navigatie’ vrijwillig of onvrijwillig in een insolventie- of faillissementsprocedure
  betrokken raakt, ‘HRM Navigatie’ of haar vereffenaar, bewindvoerder of curator deze
  gegevens verkopen, in licentie geven of anderszins vervreemden in een door de rechter
  goedgekeurde transactie. Wij zullen u op de hoogte brengen van de verkoop van het gehele
  of een belangrijk deel van ons bedrijf aan een derde, door het verzenden van een e-mail of
  door een duidelijk zichtbare kennisgeving op de Site van ‘HRM Navigatie’.

 

Nogmaals, in deze gevallen kunnen de ontvangers van uw persoonsgegevens gevestigd zijn in
elk mogelijk land wereldwijd. Wanneer u gevestigd bent in een EU-lidstaat dient u zich te
realiseren dat de EU-autoriteiten over het algemeen van mening zijn dat de privacywetgeving
in landen die niet tot de EU behoren geen adequaat beschermingsniveau van uw
persoonsgegevens biedt, in vergelijking met de EU-wetgeving over bescherming van
persoonsgegevens.

Uw keuzes over uw gegevens
Aangezien wij van mening zijn dat uw loopbaan een levenslang proces is bewaren wij alle
gegevens die wij over u verzamelen teneinde uw herhaald gebruik bij ons efficiënter,
praktischer en relevanter te maken tot het moment waarop u uw persoonsgegevens wijzigt of
verwijdert zoals hieronder uiteengezet. Natuurlijk kunt u uw accountprofiel en cv op elk
moment bekijken, herzien, verbeteren, updaten, wijzigen of verwijderen. U kunt gewoon
inloggen op uw account, ga naar uw profiel of cv en maak de nodige wijzigingen. U kunt uw cv
op elk moment verwijderen uit onze online database door op uw account in te loggen.
Voordat wij u voorzien van een kopie van uw persoonsgegevens of u de mogelijkheid bieden
om zulke informatie te wijzigen, updaten of verwijderen, behouden wij ons het recht voor om
uw identiteit en persoonsgegevens waartoe u toegang wilt verkrijgen te bevestigen en
bekrachtigen. Toegang tot of het wijzigen, updaten of verwijderen van uw persoonsgegevens
kan worden geweigerd of beperkt door ‘HRM Navigatie’ in het geval dat het de rechten van
anderen zou schenden en/of als dit is toegestaan op grond van toepasselijk recht. Wij zullen
binnen 30 dagen na ontvangst van een verzoek om toegang te krijgen tot informatie, op dat
verzoek reageren. Als we meer tijd nodig hebben om toegang tot uw informatie te bieden,
ontvangt u binnen 30 dagen een bevestiging van ontvangst van het verzoek en zullen we zo
spoedig mogelijk binnen het tijdsbestek dat op grond van toepasselijk recht vereist is een
aanvullende reactie geven.

Wanneer u uw ‘HRM Navigatie’ account of profielgegevens op enig moment wilt verwijderen,
dan kunt u dat zelf doen via uw accountgegevens. Uw persoonsgegevens zullen dan definitief
verwijderd zijn (met uitzondering van een back-up die niet toegankelijk is voor u noch voor
derden op het internet). De back-up wordt bewaard voor de duur die ‘HRM Navigatie’
redelijkerwijs nodig acht voor accountants- en administratiedoeleinden. Wij zullen logs,
demografische, indirecte en statistische gegevens over u bewaren alsmede een back-up van
deze informatie in geanonimiseerde vorm. Als anderen die gebruik maken van onze Site
toegang hebben gehad tot uw persoonsgegevens zijn wij niet in staat de gegevens of kopieën
daarvan te verwijderen uit hun systemen.

Als u werkzoekende bent met een openbaar cv en u heeft voor lange tijd niet ingelogd op de
Site, dan kunnen wij uw cv ondoorzoekbaar maken. Als u los daarvan en ongeacht de
instelling voor de privacy van uw cv gedurende een aanzienlijke periode niet hebt ingelogd op
uw account, verloopt uw account wordt het verwijderen van uw account gepland. Het
verwijderen van verlopen accounts vindt periodiek plaats en bestaat uit het verwijderen van
alle van toepassing zijnde accountgegevens, inclusief cv’s en contactinformatie.

Wanneer u uw instemming met onze privacyverklaring wilt intrekken, dan kan u dat aangeven
via uw accountgegevens. Wij maken u er wel op attent dat wanneer u uw instemming intrekt,
u de betreffende diensten niet meer zult kunnen gebruiken en uw account en
profielgegevens verwijderd zullen worden.

Belangrijke informatie

Veiligheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw login gegevens (uw
gebruikersnaam en wachtwoord).

‘HRM Navigatie’ heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang,
gebruik, wijziging of openbaarmaking. Niettegenstaande deze maatregelen blijft het internet
een open systeem, en kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen
slagen om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens gebruiken voor
oneigenlijke doeleinden. U dient zich ervan bewust te zijn dat indien u testen en/of CV invult
op uw huidige arbeidsplaats, het mogelijk is dat uw huidige werkgever hierbij meekijkt.

Wanneer u een online bestelling plaatst op de Site van ‘HRM Navigatie’ worden uw creditcard
gegevens beschermd door het gebruik van encryptie, zoals het ‘Secure Socket Layer’ (“SSL”)
protocol. SSL bemoeilijkt het onderscheppen of stelen van uw creditcard gegevens wanneer
deze verzonden worden. ‘HRM Navigatie’ gebruikt een dienstenbedrijf om haar creditcard
transacties te verwerken.

Wij maken ook gebruik van cookies, web beacons en Java Script om onze Site te beheren en
om u een persoonlijke ervaring te bezorgen.

Wanneer u gevestigd bent buiten de Europese Economische Ruimte spant ‘HRM Navigatie’
zich in te voldoen aan de toepasselijke wetgeving over internationale doorgifte van uw
persoonsgegevens.

Wijzigingen in de Privacyverklaring
Indien wij besluiten om de inhoud van onze Privacyverklaring te wijzigen zullen wij deze
wijzigingen aankondigen door middel van een prominente aankondiging op onze website,
zodat u altijd zult weten welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gegevens kunnen
gebruiken en aan wie wij de gegevens zullen openbaren.

Indien u op enig moment vragen of zorgen hebt over deze Privacyverklaring of meent dat wij
ons niet aan deze Privacyverklaring gehouden hebben, aarzel dan niet contact met ons op te
nemen via team@hrm-navigatie.nl of door contact op te nemen met: HRM Navigatie
(team@hrm-navigatie.nl)

Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om uw vraag snel te beantwoorden of uw probleem
op te lossen. Mocht u geen of onvoldoende antwoord van ons ontvangen neemt u dan
contact met ons op via info@HRM-Navigatie.nl voor het oplossen van uw probleem.

Het gebruik van Cookies, Web Beacons en JavaScript
Cookies: ‘HRM Navigatie’ gebruikt “cookies” om uw online ervaring en uw bezoek online
persoonlijker te maken en er het maximale uit te halen. Een cookie is een tekstbestand dat
ofwel tijdelijk in het geheugen van uw computer wordt opgeslagen (een “sessie” cookie)
ofwel op uw harde schijf wordt geplaatst (een “permanente” cookie) door een webpaginaserver.
Cookies worden niet gebruikt om programma’s uit te voeren of om virussen in uw
computer te brengen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen uitsluitend
worden gelezen door een webserver in het domein dat het cookie aan u heeft toegekend.

Wanneer u terugkeert naar een ‘HRM Navigatie’ Site, stellen cookies ons in staat om de
gegevens die u eerder hebt verstrekt terug te vinden, zodat u de voorzieningen die u hebt
ingesteld gemakkelijk kunt gebruiken. Wanneer u bijvoorbeeld pagina’s van ‘HRM Navigatie’
persoonlijk maakt of u registreert voor diensten, helpt een cookie ons om uw specifieke
gegevens terug te vinden (zoals gebruikersnaam, wachtwoord en voorkeuren).
Wij gebruiken voornamelijk “sessie” cookies die niet op uw harde schijf worden opgeslagen.
Sessie cookies verlopen na twee uur inactiviteit of wanneer u uw browser afsluit. Sessie
cookies stellen ons in staat uw gegevens bij te houden. Wij gebruiken cookies om clickstreams
te traceren, de belasting te verdelen en om u in staat te stellen door de Site te navigeren met
gebruik van doorverwijspagina’s.

Wij gebruiken “permanente” cookies voornamelijk om ervoor te zorgen dat wij u geen
pagina’s laten zien die u al gezien hebt, en om uw Site-bezoek persoonlijker te maken en u tijd
te besparen. Permanente cookies stellen ons in staat te herkennen of u hebt deelgenomen
aan een test zodat wij u die niet nog eens laten doen. Indien u een beheerder bent en een
alliantieregeling met ‘HRM Navigatie’ hebt gebruiken wij ook permanente cookies om uw
alliantiestatus te achterhalen en uw correcte informatie te tonen wanneer u onze Site
bezoekt. De permanente cookies die wij gebruiken blijven achter op uw computer nadat u
onze Site hebt bezocht.

Wij staan in sommige gevallen ook andere ondernemingen toe om hun advertenties aan u te
tonen. Omdat uw webbrowser deze advertentiecampagnes moet opvragen van de servers
van andere bedrijven kunnen deze bedrijven hun eigen cookies bekijken, wijzigen of instellen
precies zoals het zou gebeuren als u een pagina had opgevraagd via hun Site. ‘HRM Navigatie’
heeft geen zeggenschap over en is niet verantwoordelijk voor de praktijken van dergelijke
adverteerders. ‘HRM Navigatie’ raadt u aan om het beleid van deze adverteerders te bekijken.
(U kunt aanvullende informatie over de volgende derden ad servers vinden op
www.doubleclick.com en www.atlassolutions.com/privacy. Wij maken ook gebruik van
andere ad servers van derden. Om niet meer deel te nemen aan cookies van derden kunt u
uw browser instellingen aanpassen om de cookies te weigeren zoals omschreven aan het
einde van deze verklaring.

Onze websites gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. (“Google”).
Google Analytics gebruikt “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst,
met behulp waarvan de website kan analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De
door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IPadres)
wordt door Google naar servers in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen.
Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om voor
operators van de website-rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en om andere
diensten met betrekking tot de websiteactiviteit en het internetgebruik te verlenen. Google
kan deze informatie ook aan derden doorgeven wanneer daartoe een wettelijke verplichting
bestaat of wanneer dergelijke derden de informatie ten behoeve van Google verwerken.
Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U
kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen in uw browser te
selecteren. Als u dat doet, moet u echter wel bedenken dat u mogelijk niet de volledige
functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u
Google toestemming om de gegevens over u te verwerken op de manier en voor de
doeleinden die hierboven zijn beschreven.

U heeft de mogelijkheid om cookies te allen tijde te accepteren of te weigeren, zie de
instructies hieronder. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren kan dat echter wel een snel
functioneren van de website in de weg staan en uw gebruik van de website negatief
beïnvloeden.
Daarnaast kan ‘HRM Navigatie’ “Flash-cookies” gebruiken, ook wel “Local Shared Objects”
genoemd, om de instellingen van uw videospeler te bewaren en om de gebruiker te
verifiëren. U kunt de instellingen voor uw Flash-cookies hier aanpassen.
Web Beacons: ‘HRM Navigatie’ webpagina’s kunnen elektronische afbeeldingen bevatten, de
zogenaamde web beacons (ook wel genoemd single-pixel gifs) die ons in staat stellen het
aantal gebruikers dat deze pagina’s bezocht heeft te tellen en co-branded diensten aan te
bieden. Web beacons worden niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot uw
persoonsgegevens op ‘HRM Navigatie’ ; zij zijn een techniek die wij gebruiken om
gecombineerde statistieken over het gebruik van onze website te verzamelen. Web beacons
verzamelen slechts een beperkte set van informatie, waaronder een cookienummer, tijd en
datum van een pageview, en een beschrijving van de pagina waarop de web beacon geplaatst
is.
Omdat web beacons hetzelfde zijn als elk ander verzoek om content dat de webpagina
omvat, kunt u deze niet uitzetten of weigeren. Ze kunnen echter wel inactief worden gemaakt
door de keuze voor cookies uit te zetten of door de instelling voor cookies in uw browser te
wijzigen.

JavaScript: ‘HRM Navigatie’ maakt ook gebruik van JavaScript. JavaScript is een script taal die
de functionaliteit van de websites verbetert, in het bijzonder met betrekking tot afbeeldingen.
Wij verzamelen geen persoonsgegevens via JavaScript maar gebruiken dit enkel om de
functionaliteit van onze websites te verbeteren. U kunt JavaScript ook deactiveren via uw
browser instellingen of activeren op dezelfde manier. Als u JavaScript deactiveert zult u geen
gebruik meer kunnen maken van sommige functies op onze website.

Dank u voor uw vertrouwen in ‘HRM Navigatie’

Meer dan 800 loopbaan- en opleidingsprofielen om direct mee te matchen.

Start een gesprek

045-5225444

Contactformulier

Contact

HRM Navigatie BV
Vlotstraat 2
6417 CB HEERLEN

Volg ons